Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Draudzes diakonijas programma

 • Mācītāja kancelejas stundas Svētā Krusta baznīcā un Latviešu ciemā.
 • Bībeles studijas Svētā Krusta baznīcā un Latviešu ciemā.
 • Mājapmeklējumi un klātbūtnes kalpošana.

Draudzes diakonijas darbs ir kalpot latviešu sabiedrībai Viktorijas pavalstī.

Nodrošināt, ka katrs draudzes loceklis saņem garīgo aprūpi, un tiek noskaidrotas draudzes locekļu dažādās vajadzības un intereses, lai varētu labāk palīdzēt draudzes locekļiem.

Diakonijas uzdevums ir attiecību veidošana, stiprināšana un atjaunošana, piepildot cilvēku vajadzību pēc saskarsmes un piederības. Draudzes diakonijas uzdevums palīdzēt arī draudzes locekļu tuviniekiem, kas nav draudzes locekļi.

Mājapmeklējumi vai apmeklējumi aprūpes namos vai slimnīcās ir mācītāja un viņa palīga klātbūtnes kalpošana un saiknes uzturēšana ar draudzi un to ģimenēm.

Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem.“

DIAKONIJAS DARBA LAUKS

Saskarsme un sadraudzība

Darbības virziena centrā ir cilvēka vajadzība pēc uzmanības, piederības un tuvuma:

Cilvēciskās attiecības ir un tām arvien ir jābūt draudzes rūpju lokā. Draudzes diakonijas uzdevums ir attiecību veidošana, stiprināšana un atjaunošana, piepildot cilvēku vajadzību pēc saskarsmes un piederības. Veidot sadraudzības un palīdzības grupas, kas regulāri tiekas pa rajoniem vai interešu grupām; vieniniekiem, atraitņiem, latviešiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Viktorijā, jaunajām ģimenēm u.c. Organizēt mājas apciemojumus; piemēram, pie draudzes jaunajiem locekļiem, ģimenēs, kur bērnus audzina tikai viens.

Garīgā aprūpe

Darbības centrā ir cilvēka attiecības ar Dievu, sevi, savu tuvāko un ar draudzi:

Garīgajā aprūpē būtiski ir spēt uzrunāt cilvēku (s), piedāvājot atbalstu ne tikai kādā noteiktā krīzes situācijā, bet sniedzot atbalstu, iedrošinājumu ikdienas dzīvē, uzmanību, ieinteresētību un kristīgu mīlestību.

Dvēseļu/garīgā aprūpe ir gādība par cilvēka attiecībām ar Dievu, kas savukārt nav skatāmas atrauti no cilvēka attiecībām ar sevi un pasauli. Šajās attiecībās pamatvajadzība ir pēc mērķa, jēgas, ticības, cerības un mīlestības dzīvē. Garīgā aprūpētāja uzdevums ir iet kādu ceļa posmu kopā ar cilvēku, mēģinot viņu izprast un atbalstīt. Diakonijas darbs ir kopējas lūgšanas, Svētā Vakarēdiena pasniegšana, Dieva Vārda pārrunāšana un lasīšana.

Slimu, vientuļu un nespējīgu draudzes locekļu apciemošana Ziemassvētkos, Lieldienās vai citos svētkos.

Veselības un aprūpes darbs

Darbības virziena centrā ir rūpes par cilvēka garīgo un fizisko veselību, miesu, garu un dvēseli:

Apmeklējumi slimības laikā slimnīcās, aprūpes un rehabilitācijas centros vai mājās, ja ir izteikta slimnieka vai tuvinieku vēlēšanās. Veikt gados vecāku un slimu cilvēku apciemojumus, kuri to vēlas.

Praktiskā palīdzība

Darbības virziena centrā ir cilvēks un viņa dzīves materiālie un sociālie apstākļi:

Palīdzēt ar transportu tiem, kuri vēlas apmeklēt dievkalpojumus un citus draudzes sarīkojumus gan Sv. Krusta baznīcā, gan Sv. Mateja baznīcā (Futskrejā), Latviešu ciemā un citās iespējamās vietās, kur notiek draudzes rīkotie dievkalpojumi un sarīkojumi. Nodrošināt iespējas piedalīties draudzes aktivitātēs tiem, kuriem ir kādi fiziski traucējumi. Sniegt, iespēju robežās, palīdzību draudzes maznodrošinātajiem krīžu periodos.

Evaņģēlija pamatojumi draudzes diakonijas programmai

Vārds diakonija – nozīmē kalpot. Kristieši (kristīgā Baznīca/draudze) ar diakonisko kalpošanu seko Kristus paraugam: kalpo, gan mācot, gan praktiski palīdzot, atbalstot, sevišķi tos, kuriem ir bēdas, slimības, vientulība, trūkums un dažādas vajadzības, ko draudze var (iespēju robežās) sniegt. Pamudinājums 2.Kor. 8.nod. Diakonijas darbs draudzē kopš pirmajiem kristietības gadsimtiem ir bijis un paliek neatņemama draudzes kalpošanas daļa.

Kristietība uzsver, ka cilvēks ir radīts kopībai ar Dievu un citiem kristiešiem. Tādēļ galvenais diakonijas mērķis ir saskatīt cilvēku pamatvajadzības, uzklausīt, runāt, ievadīt draudzes dzīvē, lai veidotu uzticības pilnas attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Tāpēc, draudzes diakonijas galvenais mērķis un uzdevums ir draudzes locekļu garīgā aprūpe un nodrošinājums.

„Būt luterānim nozīmē būt diakoniskam, jo Kristus mūs ir atbrīvojis ticībā, lai mēs mīlētu un kalpotu savam tuvākajam“ (Pasaules luterāņu federācijas Konstitūcija, III).

Diakonija ir Baznīcas rūpes un ieinteresētība cilvēku likteņos, kā arī kopības veidošana un attīstīšana draudzē un latviešu sabiedrībā. Draudze ir aicināta dzīvot saskaņā ar Kristus mīlestības bausli, tādēļ ir svarīgi saredzēt, ka grūtības, kas skārušas daļu no draudzes Diakonija teoloģiski tiek pamatota Apustuļu Ticības apliecībā (CREDO).

Ticot uz Dievu Radītāju; diakonija izpaužas uzmanībā un rūpēs par visiem līdzcilvēkiem (3.Moz. 19:18; Mt. 22:39; Lk. 10:25-37; Gal. 5:14). Cilvēku ir radījis Dievs pēc sava tēla un līdzības, tādēļ tam piemīt neizmērojama un neaizskarama vērtība (1.Moz. 1:27; Ps. 139:16).

Ticot uz Dievu Pestītāju; diakonija apliecina Dieva nesavtīgo mīlestību uz cilvēci Jēzū Kristū (Fil.  2:5-9; Jņ. 13:34-35; Mat. 20:20-28). Jēzus Kristus vispilnīgāk apliecināja mīlestību ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos, izpērkot mūsu grēkus un atjaunojot mūsu attiecības ar Dievu. Kristus parādīja savu mīlestību, kalpojot cilvēkiem arī viņu dienišķajās vajadzībās – pieņemot atstumtos, mierinot izmisušos, paēdinot izsalkušos, dziedinot slimos. Aicinādams Viņam sekot, Kristus mūs aicina dzīvot mīlestībā uz tuvāko un savstarpējā kalpošanā.

Ticot uz Dievu Svēto Garu; diakonija ir jaunās, Svētā Gara radītās dzīves auglis (Gal. 5:6; Jņ. 15:1-7).

Svētais Gars pulcina cilvēkus draudzē jaunai dzīvei, kuras daļa ir kopīga kalpošana un savstarpēja atbildība. Diakonija palīdz Baznīcai un tās locekļiem augt garīgā dzīvē un nobriest ticībā un iesaista draudzi visas pasaules kristīgajā kopībā. (1.Kor. 12:26). Diakonālā gādība sniedzas no kristīgās draudzes līdz/uz visiem cilvēkiem (1.Jņ. 4:11-21).

Diakonija ir Baznīcas/draudzes rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu, dvēseli un miesu. Tāpēc diakonija ietver garīgo aprūpi, dvēseles aprūpi un kalpošanu miesas vajadzībām. Diakonijas mērķis ir apliecināšana rūpēs par tuvāko  par cilvēku mums līdzās, kuram nepieciešama palīdzība. Diakonija atgādina, ka Dievs mīl katru cilvēku, un katrā cilvēkā ir Dieva līdzība. Diakonija ir draudzes esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Diakonija izriet no Kristus kalpošanas: „Es esmu nācis pie jums kā tāds, kas kalpo“ (Lk. 22:27). Kristus saka: „...patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši“ (Mt. 25:40). „Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es Jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā“ (Jņ. 13:34-35). Kristus pavēle ir būt Vārda darītājiem, nevis tikai klausītājiem:
„Ejiet un māciet!“ „Dodiet!“ Aizlūdziet!

Draudzes Diakonijas programmas autori :

māc. Dainis Markovskis sadarbībā ar draudzes vecākiem Dagmāru Stilu un Mārtiņu Biršu

Autortiesības (2017) Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

©2017 Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

Diakonijas rajoni

Nodrošināt, ka katrs draudzes loceklis saņem garīgo aprūpi, tiek noskaidrotas draudzes locekļu dažādās vajadzības, intereses un uzzināt, kā labāk palīdzēt draudzes locekļiem.

Diakonijas uzdevums ir attiecību veidošana, stiprināšana un atjaunošana, piepildot cilvēku vajadzību pēc saskarsmes un piederības. Draudzes diakonijas uzdevums ir palīdzēt arī draudzes locekļu tuviniekiem, kas nav draudzes loceklis.

Draudzes locekļi atrodas Melburnas priekšpilsētās, tuvā un tālā Melburnas apkārtnē. Lai apciemotu draudzes locekļus, bija jāsadala darbalauks pa rajoniem. Ar šāda darbalauka sadalījumu, mācītājs ar palīgu centīsies apmeklēt katru rajonu reizi gadā.

Apmeklējumi ir mācītāja un viņa palīga klātbūtnes kalpošana un saiknes uzturēšana ar draudzi un to ģimenēm.

Piezīme:

Draudzes locekļi iedalīti 20 rajonos. Katrā rajonā ir uzrādīti priekšpilsētas Post Code un iekavās katras priekšpilsētas draudzes locekļu skaits.

 1. 3084 Rosanna (11) + 3083 Bundoora (2) + 3085 Macleod (4) + 3084 View Bank (1) = 18
 2. 3088 Greensborough (5) + 3093 Lower Plenty (5) + 3095 Eltham (4) = 14
 3. 3106 Templestowe (3) + 3107 Lower Templestowe (14) + 3108 Doncaster (3) = 20
 4. 3109 Doncaster East (9) + 3111 Donvale (5) + 3113 Warrandyte (6) = 20
 5. 3126 Canterbury (14) + 3125 Burwood (1) + 3124 Camberwell (7) + 3123 Hawthorn East (1) = 23
 6. 3127 Surrey Hills (22) = 22
 7. 3128 Box Hill (7) + 3127 Mont Albert North (5) + 3130 Blackburn (13) = 25
 8. 3149 Mt. Waverley (11) + 3150 Glen Waverley (9) = 20
 9. 3101 Kew (8) + 3079 Eaglemont (1) + 3109 East Balwyn (1) + 3104 North Balwyn (12) + 3105 Bulleen (2) = 24
 10. 3122 Mitcham (4) + 3133 Vermont South (3) + 3134 Warranwood (2) + 3135 Heathmont (3) + 3135 Ringwood East (1) = 13
 11. 3000 Melbourne (1) + Docklands (1) + 3015 Newport (2) + 3018 Seaholme (1) + 3011 Footscray (1) + 3020 Sunshine (1) + Caroline Springs (1) + 3025 Altona North (1) + 3032 Ascot Vale (1) + 3032 Maribyrnong (1) + 3034 Avondale Heights (1) + 3039 Moonee Ponds (1) + 3040 Essendon (2) + 3537 Strathmore (2) = 17
 12. 3024 Niddrie (2) + 3043 Gladstone Park (1) + 3044 Pascoe Vale (6) + 3046 Oak Park (1) + 3058 Coburg North (2) + 3059 Greenvale (1) + 3068 Clifton Hill (1)+ 3072 Preston (4) = 16
 13. 3150 Wheelers Hill (1) + 3154 The Basin (2) + 3155 Boronia (2) + 3160 Belgrave Heights (2) + 3178 Rowville (1) = 8
 14. 3186 Brighton (3) + 3172 Dingley (1) + 3187 Brighton East (2) + 3188 Hampton (1)+ 3191 Sandringham (1) + 3192 Cheltenham (4) + 3193 Black Rock (2) + 3194 Parkdale (1) + 3195 Mordialloc (4) = 19
 15. 3197 Carrum (1) + 3198 Seaford( 1) + 3200 Frankston North (3 ) + 3199 Frankston (2) + 3201 Carrum Downs (5) = 12
 16. 3910 Langwarrin (2) + 3926 Balnarring (2) + 3930 Mount Eliza (5) + 3936 Safety Beach (1) + 3939 Rosebud (1) + 3941 Rye (1) + 3941 Tootgarook (2) + 3959 Waratah North (1) + 3977 Skye (1) = 16
 17. 3860 Maffra (2) + 3216 Belmont (1) + 3440 Macedon (1) + 3714 Alexandra (1) + 3806 Berwick (2) + 3337 Melton (1) + 3429 Sunbury (2) =10
 18. 3152 Wantirna South – Latviešu ciems = 50
 19. 3146 Glen Iris (3) + 3142 Toorak (3) + 3141 South Yarra (1) + 3162 Caulfield South (3) + 3162 Glenhuntly (2) + 3163 Murrumbeena (1) + 3165 Bentleigh East (1) + 3166 Oakleigh (1) + 3166 Hughesdale (1) + 3184 Elwood (2) + 3183 St. Kilda (1) + 3206 Middle Park (2) + 3204 Bentleigh (1) + 3205 South Melbourne (1) = 23
 20. Draudzes locekļi, kas dzīvo ārpus Viktorijas = 8

Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2018. g. aprīlī

Sestdiena,
2023. g. 30. septembris


KALENDĀRS

10. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

17. septembrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

1. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums latviešu un angļu valodā Sv.Krusta baznīcā

8. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

22. oktobrī - plkst. 11.00
Dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā

29. oktobrī - plkst. 12.00
Māc. H.Jansones amatā ievešanas dievkalpojums Sv.Krusta baznīcā (piedalās arhib. L.Zušēvica)