Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS
Atpakaļ uz jaunāko rakstu >>>

No draudzes priekšnieka rakstāmgalda

2017. gada decembrī

2017. gada pilnsapulcē pieņemtie lēmumi un vadlīnijas

Draudzes misija

Noturēt latviešu sabiedrībai dievkalpojumus, svētbrīžus, laulības, kristības, iesvētības un apbedīšanas pakalpojumus.

Draudzes mērķi

Veicināt un atbalstīt latviešu kulturālo un sociālo sadarbību, piedaloties un sadarbojoties ar latviešu organizācijām Austrālijā. Noturēt draudzes dievkalpojumus latviešu valodā tradicionālā stilā un formātā pēc LELBĀL noteiktās kārtības. Rīkot iesvētību mācības, mācīt un vadīt jaunatni kristīgo latviešu luterāņu tradīcijās. Publicēt periodisko biļetenu Draudzes vēstis latviešu valodā (un pēc vajadzības ar alternatīvu tekstu angļu valodā).

Nodrošināt garīgo aprūpi draudzes locekļiem arī tiem, kas nerunā latviski. Palikt daļai no latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas – LELBĀL. Uzturēt attiecības ar luterāņu baznīcu Austrālijā, LCA.

Draudzes statūti

Rules of Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation Inc, kas pieņemti valdes sēdē 2017. gada 19. jūlija un apstiprināti draudzes pilnsapulcē 2017. gada 20. augustā.

Piezīme: Pilntiesīgs draudzes loceklis var iegādāties sev pilnsapulcē pieņemtos statūtus, kā arī pilnsapulces protokolu. Lūdzu sazinieties ar valdes rakstvedi J. Kārkliņu; Jānis jums nosūtīs jaunos statūtus un pilnsapulces protokolu bezmaksas pa e-pastu vai par $10 samaksu pa parasto pastu.

Draudzes ticības vadlīnijas

Ticības vadlīnijas ir aprakstītas LELBĀL Darbības noteikumos VIII un IX paragrāfos, kas pieņemti Baznīcas virsvaldes sēdē Vitenbergā, Vācijā 2010. gada no 23.-26. septembrim.

Skati: http://www.lelbal.org/lv/?ct=satversme

Draudzes administratīvās vadlīnijas/Guidelines

Gatavojot apvienotās draudzes statūtus, nevarējam ievietot daudzos valdes un draudzes locekļu ikdienas darba noteikumus. Tamdēļ draudzes ikdienas darba noteikumus esam aprakstījuši vadlīnijās/Guidelines, kas apstiprinātas pilnsapulcēs kā draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi. Vadlīnijas var atcelt vai nomainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu.

2017. gada pilnsapulcē pieņemtās vadlīnijas/Guidelines:

 1. Ka draudzes loceklim, kas samaksājis draudzes nodevas, ir pieejama bezmaksas lietošanā baznīca un baznīcas zāle.
 2. Ka draudzes darbinieka izvadīšanā piedalās valdes pārstāvis un pateicās par padarīto darbu, strādājot draudzes labā.
 3. Ka pie katra draudzes locekļa izvadīšanas no Sv. Krusta baznīcas piedalās draudzes mācītājs ar atvadu vārdiem.
 4. Ka draudzes valdei pirms mācītāja darba līguma parakstīšanas ir jāsastāda darba pārskates komisija, kas novērtē mācītāja darba izpildi.
 5. Ka ģimenes pārstāvis ziņo draudzes mācītājam un kasierim par draudzes locekļu aiziešanu mūžībā. Kasieris nosūta ģimenes pārstāvim izpildīt informācijas lapu par aizgājēju un lūdz pēc izpildīšanas to nodot kasierim. Kasieris ziņo mācītājam par aizgājēju un pārsūta mācītājam saņemto informāciju. Vadoties no augšup saņemtās informācijas, kasieris sastāda rēķinu un to nosūta ģimenes pārstāvim.
  Piezīme: Ja ģimene nolemj rīkot izvadīšanu no Sv. Krusta baznīcas, tad ģimenes pārstāvim ir jāuzņemas atbildība par baznīcas, par zāles un par virtuves tīrību un iekārtu, lai to atstātu tādu, kāda tā bija pirms izvadīšanas.
 6. Ka sarunu par šķirsta vai urnas guldīšanu ir jāuzsāk ar draudzes kasieri. Kasieris Jūs informēs par guldīšanas procesu, iepazīstinās Jūs ar kapsētas plānu, norādīs Jums guldīšanas vietu, piemiņas plāksnes lielumu un VĒLAMO tekstu.

2016. gada pilnsapulcē pieņemtās vadlīnijas/Guidelines

 1. Ka ar uzglabātajiem Sprīdīšu naudas līdzekļiem valde nodibina Sprīdīšu stipendijas, lai veicinātu bērnu un jaunatnes latvisko audzināšanu.
 2. Ka sākot ar 2017. gada oktobra mēnesi, valde ievedīs sekojošās maiņas draudzes dievkalpojumu sarakstā:
  1. katru mēnesi tiks noturēti plkst. 11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Sv. Krusta baznīcā;
  2. katru mēnesi tiks noturēti plkst. 11.00 divi svētdienas dievkalpojumi Latviešu Ciemā.
 3. Ka samazināta draudzes nodeva pienākas tikai sekojošiem draudzes locekļiem:
  1. Aktīviem studentiem starp 16 un 20 gadiem,
  2. draudzes locekļiem, kas saņem PILNU valsts pensiju.
 4. Ka sākot ar 2017. gada janvāri Sv. Krusta baznīcas kapsētā Fawkner kapos:
  1. draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot iepriekš, sev kapa vietu;
  2. draudzes loceklis vairs nevarēs iegādāties, samaksājot iepriekš, sev urnas vietu.
 5. Draudzes valde apņēmās sagatavot līdz nākošai pilnsapulcei nākotnes plānu draudzei ar ieteikumiem, kas būtu jāveic tuvākā nākotne.
 6. Valde arī apņēmās sagatavot uz nākošo pilnsapulci draudzes diakonijas plānu, ko apstiprināt 2017. gada pilnsapulcē.

Sv. Krusta baznīcas remonta darbi

Lai atsāktu neatliekamos baznīcas remontu darbus, valde nolēma vispirms iegādāties atsevišķas izmaksas – labot baznīcai priekšdurvis, labot altāra logam apakšējo daļu un vēl trīs logiem baznīcas rietumu pusē, baznīcas krustam atjaunot apšuvi; baznīcas krusta apgaismošana un elektrības piegāde. Draudzes priekšnieks un draudzes vecākais tikās ar amatnieku, lai pārrunātu šos trīs neatliekamos remonta darbus. Esam saņēmuši $9000 izmaksu par visu logu labošanu. Baznīcas durvju izmaksa $4345 un baznīcas krusta izmaksa $13 000. Valde griežas pie draudzes locekļiem un labvēļiem ar lūgumu, atbalstīt valdes remonta centienus ar ziedojumiem, lai baznīcas iekšpuse un ārpuse būtu droša un patīkama vide baznīcas un telpu lietotājiem.

Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbi

Lai pārrunātu kapsētas daiļdārzniecības iespējamības bija sarunāta tikšanās 4. oktobrī ar The Greater Metropolitan Cemetries Trust, Northern Regional Manager, Brendan O’Connor. Darba kārtā tika pārrunāts: kapsētas ainavas uzlabošana, lietus ūdeņu drenāža, apstādījumu aplaistīšana un elektrības piegāde piemineklim. Valde cer, ka nākošos pāris mēnešos draudze varēs apskatīt daiļdārzniecības plānus baznīcā, kā arī ciemā un nākt ar ieteikumiem.

Piezīme: Lūdzam ģimenes locekļiem, ģimenes radiem kā ari paziņām ziņojiet kasieram, ja zinat, kurās kapu kopiņās ir ieraktas viena jeb vairākas pelnu urnas. Šādu informāciju valdei ir svarīgi uzzināt pirms Sv. Krusta baznīcas kapsētas daiļdārzniecības darbu uzsākšanu.

Sniegt pabalstu LAAJ Bērnu vasaras nometnei Tērvetē.

Valde atsaucās uz saņemto aicinājumu no Tērvetes bērnu vasaras nometnes vadītāja Ērika Birzuļa atbalstīt bērnu latvisko audzināšanu. Valde nolēma atbalstīs bērnu vasaras nometnes latvisko audzināšanas projektu, Ekskursiju uz Central Deborah Zelta raktuvi Bendigo ar $541 ziedojumu no bijušās Sprīdīšu bērnu nometnes iekrātās naudas procentiem.

Atveriet draudzes mājaslapu (http://melburnaslatviesudraudze.org.au/)

Visiem draudzes locekļiem, gan jauniem gan sirmgalvjiem ir svarīgi zināt, ka regulāri atverot draudzes mājaslapu, kā ari regulāri lietojot e-pastu ir sazināšanās veids kas ir pieejams gan valdei, gan draudzes ikvienam loceklim katru dienu jebkurā diennakts laikā.

Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis