Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Dievkalpojumi Lieldienu laikā

2012-04-08

„Jēzus sacīja: Viss piepildīts“ (Jāņa 19:30). Šo Kristus apliecinājumu, mācītājs Dainis Markovskis uzsvēra Melburnas ev. lut. latviešu Svētā Krusta draudzes Lielās Piektdienas dievkalpojumā. Kristus absolūtā paklausība Dieva lēmumam, ka Viņa ciešanas un krusta nāve atbrīvos no grēka un nāves varas visus, kas Viņam tic un Viņam paļaujas.

Pāri par 100 dievlūdzēju pulcējās dievnamā, lai ne tikvien atbrīvotos no ikdienas rūpēm un raizēm, arī priekiem, bet kopīgi atcerētos, ka arī latvieši ir viena no tautām, kurus Jēzus pieminēja, atstājot šo pasauli (Mat. 28:16-20).

Dievkalpojumu kuplināja draudzes ansamblis Edmunda Smalkā vadībā ar divām dziesmām Vienkāršais, nicinātais krusts (K. Benards (Bennard) – K. Sproģis) un Vai tu biji tur? (afroamerikāņu dziesma, latviski Liesma).

Agrajā Lieldienu rīta dievkalpojumā piedalījās ap 60 dievlūdzēju. Klausoties Lieldienu rīta vēsti, ko mācītājs pamatoja uz Jāņa ev. 14:6 „ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur mani“. Šis Kristus apliecinājums daudziem liekas par piedauzību, bet kristietim cita ceļa nav. Šo Kristus vārdu gaismā un ticībā sākas jauna dzīvība.

Dievkalpojuma gaišo vēsti atkal papildināja Edmunda Smalkā vadītais ansamblis ar Hendeļa (G. F. Handel) – V. Baštika dziesmu Kristus ir cēlies un tāda pat nosaukuma Berkāna un Sveneja (John R. Sweney) kompozīciju.

Ērģelnieks Brians Kopels (Brian Coppel) izjusti pavadīja ne tikvien izvēlētas dziesmas, bet arī muzikālās meditācijas starp svētrunu un lūgšanām.

Dievkalpojuma norisi nebūt netraucēja mācītāja vairākkārtēja ienākšana baznīcā, jo mācītājs Dainis ir arī draudzes dziesmu ansambļa dalībnieks.

Atstājot Lieldienu rīta dievkalpojumu, bijusī dāmu komitejas priekšniece Inese Bērziņa ar palīgiem pasniedza visiem apmeklētājiem skaisti dekorētas Lieldienu olas.

Miervaldis Balodis
Laikrakstam „Latvietis“

Laikraksts Latvietis Nr. 197, 2012. g. 18. aprīlī

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.