Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Ikgadējā draudzes pilnsapulce

2012-09-23

Svētdien, 23. septembrī plkst. 10.00 Svētā Krusta baznīcā kā parasti notika dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma baznīcas zālē notika ikgadējā draudzes pilnsapulce, uz kuru bija atnākuši 57 balsstiesīgie draudzes locekļi.

Draudzes pilnsapulci raiti un sekmīgi vadīja Kārlis Kasparsons.

Draudzes mācītājs un valdes locekļi deva draudzei savus ziņojumus par savu darbu un kalpošanu pēdējā gada laikā. Šis aizvadītais gads Sv. Krusta draudzei bija rosīgs un dažādām svētībām bagāts un piepildīts laiks. Paldies visiem valdes locekļiem un draudzes darbiniekiem par sekmīgu kalpošanu un lielo pašatdevi draudzes labā!

Draudze ievēlēja jaunu Sv. Krusta draudzes valdi. Par draudzes priekšnieku atkārtoti apstiprināja līdzšinējo valdes/draudzes priekšnieku – Eduardu Lēmani. Draudzes valdē tika ievēlēti: Kārlis Kasparsons, Andris Ziedars, Irēne Ziedare, Inese Bērziņa, Valda Jefimova, Miervaldis Balodis, Dzintra Samule un Mārtiņš Biršs.

Dieva svētību, sekmīgu darbu un labu sadarbību jaunajai draudzes valdei!

Paldies ikvienam draudzes darbiniekam, draudzes loceklim un draudzes labvēļiem par piedalīšanos draudzes darbā un sarīkojumos!

Māc. Dainis Markovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Laikraksts Latvietis Nr. 221, 2012. g. 26. septembrī

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.