Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā - Atklāta vēstule

2015-12-07

Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem raksta: „Viena miesa un viens Gars – tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos.“ Arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) bīskapu izveidotajā dokumentā LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģija atkārtoti norādīts, cik svarīga ir Baznīcas vienotība tās spējai īstenot Kristus dotos uzdevumus. Autori runā par drosmi „veikt sarežģītas izvēles par labu Baznīcai un vēlmē darīt tai labu dažādā veidā“ un uzsver nepieciešamību būt gataviem „mīlestības dēļ pakļauties vienprātībai būtiskajā un atļaut citiem brīvību otršķirīgajā.“

LELB vēlas būt visas tautas vienojošs un garīgi dziedinošs spēks, taču diemžēl realitāte ir cita – šobrīd Latvijā darbojas divas juridiski neatkarīgas luterāņu baznīcas – LELB un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LEBĀL).

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sašķelšanās divās baznīcās bija Otrā pasaules kara – ārēju, piespiedu vēsturisku spēku – rezultāts, nevis brīvas gribas lēmums. Postošo notikumu sekas vēl arvien ir vāji apzinātas un analizētas, nemaz nerunājot par spēju tās pārvarēt.

Sākotnējā ģeogrāfiskā plaisa, kuru līdz deviņdesmito gadu sākumam nebija iespējams pārvarēt ideoloģisku atšķirību dēļ šo baznīcu mītnes zemēs, laika gaitā ir padziļinājusies arī teoloģiski un novedusi pie patiesi dramatiskas situācijas, kurā sākotnēji vienotā luterāņu baznīca, šķiet, ir sadalījusies divās savstarpēji karojošās baznīcās ar atšķirīgu pārvaldi, teoloģiskajām nostādnēm, atšķirīgām izpratnēm par baznīcas amatu, ētiskiem jautājumiem, vērtībām, sociālo atbildību. Skumjš apliecinājums situācijas nopietnībai ir abu baznīcu klātbūtne Latvijas teritorijā, kas jau novedusi pie pirmajiem juridiskajiem konfliktiem.

Deviņdesmito gadu sākumā, mainoties ģeopolitiskajai situācijai, sākās likumsakarīgs, svētīgs un dziļi nepieciešams process, lai sadalīto baznīcu atkal apvienotu, novēršot vēsturiskās netaisnības sekas. 1992. gadā LELB 15. Sinode gandrīz vienbalsīgi nolēma: „Latvijas Sinode principā akceptē/pieņem Koordinācijas komisijas Šēfavas sēdes ieteikumus „Par Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vienību“ un lūdz Konsistoriju šo ieteikumu ietvaros piedalīties Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas kopējas Lielsinodes sasaukšanā un kopdarbības izveidošanā.“ Pēc šīs Sinodes Konsistorijas paspārnē tika nodibināta Lielsinodes sagatavošanas komisija un 1993. gada februārī uzrakstīts vienotās Baznīcas darbības noteikumu mets. 1993. gadā plānoto Lielsinodi sasaukt neizdevās, jo LELB nespēja vai nevēlējās savlaicīgi šo procesu koordinēt ar LELBĀL. 1993. gada martā LELBĀL Virsvalde norādīja, ka tā vēlas atjaunot Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vienību, un proponēja Baznīcas vienību atjaunot Latvijas draudžu dienu ietvaros 1995. gadā. Tas nav noticis līdz pat šim brīdim.

Mēs uzskatām, ka nepieciešams steidzami atgriezties pie LELB 15. Sinodes lēmumu tālākas īstenošanas, izveidojot darba grupu Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas vienības atjaunošanai. Šajā darba grupā uz līdzvērtīgiem pamatiem ir jāiekļauj LELB un LELBĀL pārstāvji. Darba grupas uzdevums ir līdz 2017. gada 31. oktobrim – Reformācijas 500. gadadienai – izstrādāt visus konkrētos soļus, kas nepieciešami Baznīcas vienības reālajai atjaunošanai.

Rīgā, 2015. gada 31. oktobrī, Reformācijas svētkos.

Dace Balode – dr. theol., Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne, asoc. prof.; Jānis Ginters – Vecauces ev. lut. draudzes mācītājs; Ralfs Kokins – dr. theol., Jelgavas Sv. Vienības ev. lut. draudzes mācītājs, LU TF asoc. prof.; Māris Ludviks – Talsu ev. lut. draudzes mācītājs; Indulis Paičs – Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs; Modris Plāte – Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. draudzes mācītājs; Linards Rozentāls – dr. theol., Rīgas Lutera ev. lut. draudzes virsmācītājs; Kaspars Simanovičs – Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītājs.

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis