Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā - LELBĀL Virsvaldes prezidija atbilde

2015-12-07

LELBĀL Virsvaldes prezidija vārdā pateicos mūsu ticības brāļiem un māsai, kuri sagatavoja vēstuli Par vienotu luterisko Baznīcu Latvijā. No vēstules satura un konteksta gan saprotam, ka tās autori runā par vienotu latviešu luterisko Baznīcu pasaulē. Novērtējot Jūsu viedokli un lūgumu, apstiprinām, ka vienmēr esam bijuši un arvien esam gatavi meklēt veidus, kā pilnveidot labas LELB un LELBĀL attiecības un atrast kopēju ceļu, kas celtu un vienotu latviešu evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē.

Mēs šobrīd ceram, ka LELB vadība atsauksies vēstulē izteiktam aicinājumam atsākt LELB un LELBĀL sadarbību, kopīgi veidojot jaunu komisiju, kurā tiktu pārstāvētas ne tikai abu Baznīcu augstākās vadības cilvēki, bet arī Latvijas LELB un LELBĀL draudžu pārstāvji, to skaitā draudžu priekšnieki un priekšnieces, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes un Latviešu Luterāņu Sieviešu Teoloģu Apvienības pārstāvji un pārstāves. LELBĀL no savas puses ir gatava izvirzīt šīs komisijas locekļus un aicina to darīt gan LELB, gan LU Teoloģijas fakultātei, gan Sieviešu Teoloģu apvienībai.

LELBĀL vienmēr ir bijusi un ir gatava pildīt zemāk minēto LELB-LELBĀL Sadarbības Padomes sēdes, kura notika Rīgā, 2012. gada 17. februārī, lēmuma 9. punktu, bet atzīst, ka šajā darbā nopietni jāņem vērā abu Baznīcu teoloģiskās un strukturālās atšķirības.

(9. Pārrunājot LELBA Sinodes 2011. g. oktobrī Indianapolē rezolūciju, lai sarunas tiktu uzsāktas par LELB un LELBĀL apvienošanos, LELB un LELBĀL vispirms centīsies apzināt priekšdarbus, kas reiz veikti LELB un LELBĀL Koordinācijas komisijā un kas daļēji lasāmi Baznīcas Gadagrāmatās, kā arī agrāko Sadarbības padomes darba rezultātus. „Apvienošanās“ ir reizē mērķis, bet reizē arī virziens un ceļš ar konkrētiem posmiem un izpausmēm.)

LELBĀL vēlas veicināt toreizējās Sadarbības padomes lēmumu, kuram LELB piekrita un kurš palīdzētu noorganizēt plašākas diskusijas par sieviešu ordinācijas jautājumu. Abpusējais lēmums bija pamatots pārliecībā, ka no abām Baznīcām tiktu aicināti gan garīdznieki, gan neordinēti draudžu locekļi, lai savstarpējā cieņā un kristīgās mīlestības garā pārrunātu jautājumus, kas visspilgtāk atklāj mūsu teoloģiski atšķirīgos uzskatus. Jautājumam par sieviešu ordināciju būtu jāpieliek klāt arī mūsu abu Baznīcu atšķirīgā izpratne par autoritāti un luteriskās baznīcas struktūru.

Veidosim Baznīcu, kas spēj pārvarēt domstarpības un savā dažādībā saskatīt paša Visvarenā Radītāja roku un gribu. Jēzus mācīja Dievam lūgt: Tavs prāts lai notiek. Kopā lūgsim, lemsim, strādāsim un cerēsim, ka mēs spētu nojaust, kas ir Dieva prāts un griba mūsu abām Baznīcām un latvju tautai.

+ Lauma Zušēvica
LELBĀL Arhibīskape

Sestdiena,
2022. g. 20. augusts


KALENDĀRS

21. augustā - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena
Muzikālus priekšnesumus sniegs Sofija Kirsanova – vijole un Georgina Lewis – klavieres.
 
Sofija un Georgina

21. augustā - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis
Kanceles tēma – Baltijas ceļa, 23. augusta, atceres diena

28. augustā - plkst. 11.00
Draudzes pilnsapulce Sv. Krusta baznīcas zālē

11. sept. - plkst. 12.00
Dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

11. sept. - plkst. 14.00
Dievkalpojums Latviešu ciemā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis