Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Talka Foknera kapsētā

2015-11-07

Sestdien, 7. novembrī, Foknera kapsētā Melburnā notika Svētā krusta baznīcas kapsētas talka. Talcinieki tika lūgti ierasties ar piemērotiem darba rīkiem. Visi atnākušie: Rasma Eimane, Kārlis Eimanis, Ēriks Rozītis, Edīte un Andris Atvari Kārļa Kasparsona vadībā, nebūdami lielā skaitā, paveica lielu darbu, uzkopjot kapu kopiņas un sakārtojot kapus gaidāmajiem kapusvētkiem. Tika noņemti nokaltušie ziedi, izravētas nezāles, apgriezti kociņi un krūmi.

Pateicība visiem čaklajiem darbiniekiem, un cerams, ka nākamreiz būs lielāks talcinieku skaits.

KK

Otrdiena,
2019. g. 10. decembris

Kungs teica Mozum: "Visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs Kunga darbus." (2Moz 34:10)

Jēzus pārstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludindams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visus slimos un vārgos. (Mt 4:23)


10. novembrī – plkst. 11.00
11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē

10. novembrī – plkst. 14.00
dievkalpojums Latviešu ciemā.
Kalpos māc. Kolvins Makfersons.

18. novembrī – plkst. 19.00
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts.

Pēc Valsts svētku dievkalpojuma visi aicināti pakavēties baznīcas zālē pie glāzes šampānieša un uzdzert tostu – saules mūžu Latvijai!

24. novembrī – plkst. 10.00
KAPUSVĒTKI 3 kapsētās Foknera kapos. Kalpos māc. Aldis Elberts.
  plkst. 10.00 Grosbacha kapos
  plkst. 11.30 Buģa kapos
  plkst. 12.00 Kociņa kapos.