Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Ārkārtējā pilnsapulce

2013-06-23

Svētdien, 23. jūnijā pēc dievkalpojuma, Svētā Krusta baznīcas zālē notika draudzes ārkārtējā pilnsapulce.

Pilnsapulces nolūks bija apstiprināt iepriekš izstrādāto memorandu par Svētās Krusta draudzes un Melburnas 1. Ev. Lut. latviešu draudzes apvienošanos.

Memorandu 12. maijā bija jau parakstījuši abu draudžu priekšnieki, un tajā bija paskaidrots kā draudzes apvienotos.

Ārkārtējā draudzes pilnsapulcē bija ieradušies 68 balsstiesīgie draudzes piederīgie. Pēc mācītāja Daiņa Markovska ievadlūgšanas, sapulci atklāja draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis. Sapulces vadītāja pienākumus uzņēmās advokāts Aleksandrs Gārša. Draudzes priekšnieks deva paskaidrojumus par memorandu un tad balsoja par tā pieņemšanu. Balsojuma rezultāts: par memoranda pieņemšanu tika nodotas 67 balsis un viena balss pret. Abu draudžu valdes izraudzīs personas, kas izpildīs apvienošanās memorandu.

Apvienoto draudzi sauks: „MELBURNAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ LATVIEŠU DRAUDZE“.

Lai izlūgtu Dieva svētību apvienotajai draudzei, ir iecerēts pateicības dievkalpojums Svētā Krusta baznīcā š.g. 14. jūlijā.

Draudzes uzdevumā Zigrīda Ādamsone

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons