Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Draudzes pilnsapulce

2015-08-02

Melburnas latviešu ev. lut. draudzes pilnsapulce notika š.g. 2. augustā Sv. Krusta baznīcas zālē. Pilnsapulci ievadīja māc. Daiņa Markovska lūgšana. Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons pilnsapulci atklāja un paziņoja, ka sapulcē piedalās 52 pilntiesīgi draudzes locekļi. Par sapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Saulīti, par sekretāru Jāni Kārkliņu un par balsu skaitītājām – Skaidrīti Zaķi un Edīti Atvari. Sapulce pieņēma iepriekš izziņoto Darba kārtu, kurā bija paredzēti 17 punkti.

Iepriekšējās pilnsapulces protokola kopijas bija izdalītas sapulces dalībniekiem, un to vienbalsīgi pieņēma. Sekoja mācītāja ziņojums. Dievkalpojumi tiek noturēti Sv. Krusta baznīcā, Latviešu ciema kapelā un Futskrejā (Footscray). Daudz laika tiek veltīts, apciemojot gados vecākos draudzes locekļus. Savu ziņojumu viņš papildināja ar attiecīgiem skaitļiem. Nākošais bija draudzes priekšnieka ziņojums. Viņš uzsvēra divus punktus. Pirmkārt, ir grūtības piesaistīt draudzes locekļus baznīcas uzturēšanas darbā. Ēka ir liela un daudz gadus kalpojusi. Vienmēr saukt amatniekus maksā dārgi, un sīkos darbus varētu veikt mūsu pašu talcinieki. Kaut arī par to ir plaši ziņots, atsaucība ir vāja. Nāca priekšlikums, ka vajag izsūtīt personīgas vēstules darba spējīgiem draudzes locekļiem ar aicinājumu piedalīties darbos. Otrkārt, draudzes demogrāfiskais stāvoklis. Priekšnieks bija sagatavojis labi pārskatāmu grafiku, sadalot draudzes locekļus pa vecuma grupām. Vecāki par 70 gadiem ir 314 draudzes locekļi – 58%. Kā būs pēc pieciem gadiem?

Kasiera ziņojums balstījās uz labi sagatavotiem kases pārskatiem, kas tika izdalīti klātesošiem. Draudze darbojas ar zaudējumu, kas rodas ja daļa draudzes locekļu nesamaksā draudzes nodevas. Kasieris bija izsūtījis atgādinājuma vēstules, un daļa parādnieku samaksāja, bet parāds vēl joprojām ir liels. Bija pārrunas vai nemaksātājus izslēgt no draudzes. Lēmums netika pieņemts, jo daļa nemaksātāju ir aprūpes namos. Draudzes brīvie līdzekļi ir ieguldīti bankas term deposit kontos, kur procentu likmes ir ļoti zemas. Izcēlās plašas debates, ka naudu vajadzētu ieguldīt citos fondos, kur maksā augstākus procentus. Augstāki procenti nozīmē augstāku risku. Pilnsapulce pilnvaroja draudzes valdi ieguldīt ne vairāk kā $200 000 piemērotos fondos. Revidente ziņoja, ka grāmatas ir pārbaudītas un atrastas labā kārtībā.

Pilnsapulce nolēma draudzes nodevas atstāt nemainītas; nākošajā gadā – pensionāriem un studentiem $ 100, strādājošiem – $ 160.

Draudzes priekšnieka postenim bija tikai viens kandidāts – Kārlis Kasparsons; viņu ievēlēja ar aklamāciju. Līdzšinējo valdi, izņemot Pēteri Saulīti, kurš nekandidēja, ievēlēja vienbalsīgi. Valdē tajā sastāvā, iztrūka trīs locekļi. Kā kandidātus uzstādīja Mārtiņu Biršu, Andri Daliņu un Jāni Dēliņu. Visus trīs ievēlēja vienbalsīgi. Revīzijas komisiju ievēlēja līdzšinējā sastāvā – vienbalsīgi.

Pēc pilnsapulces klātesošie tika aicināti pie kafijas galda baudīt dāmu gādātos gardumus.

Aivars Saulītis

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons