Sveta Krusta draudze Sveta Krusta baznīca

Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Melbourne Latvian Evangelical Lutheran Congregation

 

"Pazīstot Dievu, mēs sekojam Jēzum, lai mīlētu un kalpotu citiem."


LVAUS

Talka Foknera kapsētā

2015-11-07

Sestdien, 7. novembrī, Foknera kapsētā Melburnā notika Svētā krusta baznīcas kapsētas talka. Talcinieki tika lūgti ierasties ar piemērotiem darba rīkiem. Visi atnākušie: Rasma Eimane, Kārlis Eimanis, Ēriks Rozītis, Edīte un Andris Atvari Kārļa Kasparsona vadībā, nebūdami lielā skaitā, paveica lielu darbu, uzkopjot kapu kopiņas un sakārtojot kapus gaidāmajiem kapusvētkiem. Tika noņemti nokaltušie ziedi, izravētas nezāles, apgriezti kociņi un krūmi.

Pateicība visiem čaklajiem darbiniekiem, un cerams, ka nākamreiz būs lielāks talcinieku skaits.

KK

Trešdiena,
2022. g. 29. jūnijs


KALENDĀRS

8. maijā - plkst. 12.00
Ģimenes dienas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Raimonds Sokolovskis

12. jūnijā - plkst. 12.00
Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums (pieminam arī Svētās Trīsvienības atceri) Sv. Krusta baznīcā
Kalpos māc. Valdis Andersons